Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website(s): www.traprenovatie-expert.com, www.traprenovatie-expert.nl, www.traprenovatie-expert.be en www.traprenovatie-expert.de

Door deze website(s) te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Privacy

Voor Traprenovatie Expert is de bescherming van uw persoonsgegevens zeer belangrijk. Persoonlijke informatie wordt alleen gebruikt voor een beperkt aantal doeleinden. Traprenovatie Expert verzamelt geen persoonlijke gegevens van bezoekers van deze website, tenzij u ervoor kiest deze gegevens aan ons ter beschikking te stellen, onder meer door het invullen van het contactformulier op deze website. De informatie die u op deze website achterlaat gebruikt Traprenovatie Expert om persoonlijke profielen te creëren teneinde u op een adequate wijze te kunnen informeren over de activiteiten van Traprenovatie Expert. Traprenovatie Expert respecteert de privacy van alle gebruikers van deze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan Traprenovatie Expert verschaft, vertrouwelijk en in overeenstemming met de AVG wetgeving wordt behandeld. Uiteraard kunt u de door u verstrekte persoonlijke gegevens laten wijzigen en op verzoek laten verwijderen.

Gebruik van de website(s) van Traprenovatie Expert

De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. De inhoud van deze website is gericht op het gebruik van Europese bezoekers.

Door veranderingen in de aard van de wet- en regelgeving en de intrinsieke risico’s van elektronische communicatie, kunnen vertragingen, gebreken of andere onvolkomenheden optreden in het gebruik van deze website of de op deze website verstrekte informatie.

Grote zorgvuldigheid wordt betracht bij het actueel houden van de samenstelling en het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie. Traprenovatie Expert kan niet garanderen dat deze informatie ten alle tijden volledig en/of juist is. Daarom kunnen er geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Traprenovatie Expert wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de volledigheid, actualiteit en juistheid van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.
Traprenovatie Expert aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor kosten en directe nog indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie, tenzij er aan de zijde van Traprenovatie Expert sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

Informatie van derden

De websites van derden waar de website van Traprenovatie Expert (mogelijk) links van heeft opgenomen, worden niet door Traprenovatie Expert gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. Traprenovatie Expert aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze links. Nog het gebruik en/of de beschikbaarheid van gelinkte websites waarnaar op www.traprenovatie-expert.com www.traprenovatie-expert.nl, www.traprenovatie-expert.be en www.traprenovatie-expert.de verwezen wordt. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico.

Intellectuele eigendomsrechten

Deze website(s) en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Traprenovatie Expert behoudt zich de auteursrechten en alle andere intellectuele eigendomsrechten voor met betrekking tot alle via deze website aangeboden informatie, zowel voor wat betreft het ontwerp en de illustraties, als wat betreft teksten, grafisch materiaal en logo’s. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Traprenovatie Expert.

Wijzigingen

Traprenovatie Expert behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijden te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Het Nederlands recht is van toepassing op deze website disclaimer. Al de geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.